ی  
نوشته شده توسط : سجاد عابدی

“My Heart Will Go On”

(from “Titanic” Soundtrack)

Every night in my dreams
هر شب در رویا هام

I see you, I feel you,
من میبینمت و احساست میکنم

That is how I know you, go on
و اینطوری است که طور رو میشناسم

Far across the distance
از این مسافت دور

And spaces between us

و فاصله ای که بین ماست

You have come to show you go on
تو آمده ای که به خودت نشان دهی ادامه میدهی

*****

Near, far, wherever you are
نزدیک,دور,هر کجا که هستی

I believe that the heart does go on
باور دارم که قلبم به تپش ادامه خواهد دار

Once more you open the door
یکبار دیگر در را باز میکنی

And you’re here in my heart
و تو اینجا در فلب من هستی

And my heart will go on and on

و قلب من  همچنین به تپش ادامه خواهد داد

(و قلبم با حضورت همواره پابرجاست)

Love can touch us one time

عشق فقط یکبار میتونه ما رو لمس کنه
(عشق فقط یکبار در خونه آدمو میزن)

(ترجمه شده توسط سایت مام فان)

And last for a lifetime

و تا زمانی که زنده ای باقی میمونه

And never let go till we’re gone

و هیچوقت اجازه نداره بره تا وقطی که ما بریم(تا وقتی که ما از هم جدا شیم)

Love was when I loved you

عشق بود زمانی  که دوست داشتم

(عشق لحظه ای معنا یافت که من به تو عشق ورزیدم)
One true time I hold toیک لحظه ی واقعی
من نگهش داشتم

(ترجمه شده توسط سایت مام فان)

In my life we’ll always go on

در زندگی من ما ادامه خواهیم داد

Near, far, wherever you are

نزدیک,دور,هر کجا که هستی
I believe that the heart does go on

باور دارم که قلبم به تپش ادامه خواهد دار

Once more you open the door

یکبار دیگر در را باز میکنی

And you’re here in my heart
و تو اینجا در فلب من هستی

(ترجمه شده توسط سایت مام فان)

And my heart will go on and on

و قلب من  همچنین به تپش ادامه خواهد داد

(و قلبم با حضورت همواره پابرجاست)

You’re here, there’s nothing I fear,

تو اینجا هستی و هیچ چیزی نیست که ازش بترسم

And I know that my heart will go on
و اینو میدونم فلبم پایدار خواهد بود

We’ll stay forever this way

تا همیشه، این راه را ادامه خواهیم داد

You are safe in my heart

تو در قلبم در امان هستی

And my heart will go on and on
و قلبم پایدار خواهد بود

(و قلبم با حضورت همواره پابرجاست)

ترجمه شده توسط:مرتضی وحدتی


تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1391 | نظرات (0)
 
   
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق بیگ پا می باشد